xs
xsm
sm
md
lg

วันโอโซนโลก

เดอะมอลล์ กรุ๊ป รณรงค์วันโอโซนโลก 16 กันยายน  เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติกสะอาด กลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน
เดอะมอลล์ กรุ๊ป รณรงค์วันโอโซนโลก 16 กันยายน เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติกสะอาด กลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน
 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด รณรงค์วันโอโซนโลก 16 กันยายน ด้วยโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point” โครงการบริการนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน เพื่อปกป้องระบบนิเวศบนโลกให้เกิดความสมดุล เชิญ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ