xs
xsm
sm
md
lg

ราชวงศ์จักรี

9 พระปฐมบรมราชโองการ แห่งพระราชวงศ์จักรี
9 พระปฐมบรมราชโองการ แห่งพระราชวงศ์จักรี
 
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ หลังจากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภค ซึ่งพระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่รัชกา
 

Online Section

วชิรญาณ-จุฬาลงกรณ์-วชิราวุธ-วชิราลงกรณ์
วชิรญาณ-จุฬาลงกรณ์-วชิราวุธ-วชิราลงกรณ์
 
ตามพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ถวายพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

ผู้จัดการรายวัน

[deletedDataInfo]
 
"กรมการสัตว์ทหารบก" เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
"กรมการสัตว์ทหารบก" เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
นครปฐม - การมการสัตว์ทหารบก เดินหน้าตามรอย พ่อหลวง เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ นำทหารทำการเกษตร ใช้ชีวิตพอเพียง เรียนรู้การนำวิถีพื้นบ้านปรัชใช้ พร้อมเป็นต้นแบบถ่ายทอดสู่ประชาชน แบบครบวงจร
 

ภูมิภาค

อาถรรพ์งู ๔ ตัว ในหลุมหลักเมือง
อาถรรพ์งู ๔ ตัว ในหลุมหลักเมือง
 
ทันใดนั้นเองก็ปรากฏการณ์อันเป็นมหัศจรรย์ขึ้นอย่างไม่คาดคิด มีงูเล็ก ๔ ตัวปาฏิหาริย์ลงไปอยู่ในหลุมตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครเห็น มาเห็นก็ต่อเมื่อเสาหลักเมืองได้เคลื่อนลงสู่หลุมแล้ว จะยั้งไว้ก็มิได้ เพราะขั้นตอนพิธีทุกอย่างต้องเป็นไปตามพระฤกษ์
 

Online Section

ข่าวสารบ้านเรา
ข่าวสารบ้านเรา
 
• ผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศ ร่วมประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ 2558 จัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 12 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เรื่อง พระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลก” ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2558 โดยมีผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน จำนวน 1,500 รูป/คน จาก 85 ประเทศ
 

Dhamma and Life