xs
xsm
sm
md
lg

ตลาด mai รับหุ้น NAT เข้าเทรดวันแรก 15 ก.พ.ด้วยมาร์เกตแคป 1,771.20 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai รับ บมจ.แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ เข้าจดทะเบียน และเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อ NAT ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

NAT ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration) รวมถึงบำรุงรักษา และการให้บริการอื่นๆ เช่น การให้บริการเจ้าหน้าที่ไอที การเดินสายระบบเน็ตเวิร์ก การให้บริการงานด้านระบบภายในอาคาร และการให้เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น

บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก Dell Technologies ในระดับพันธมิตรสูงสุด Titanium Partner โดยได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี การส่งเสริมด้านการตลาด และส่วนลดทางการค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำอีกหลายราย

ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรับเหมาวางระบบ การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 98 : 2 โดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 551.80 ล้านบาท

NAT มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 164 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 236 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 92 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณจำนวนไม่เกิน 13.8 ล้านหุ้น บุคคลที่มีความสัมพันธ์จำนวนไม่เกิน 4.25 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจำนวนไม่เกิน 4.30 ล้านหุ้น และประชาชนทั่วไปตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 69.65 ล้านหุ้น และเสนอขายในวันที่ 8-9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 496.80 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,771.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 12.56 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 141.29 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.43 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAT เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี เป็นคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีการให้บริการที่ดี ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และใช้ในการว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัทในอนาคต

NAT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บริษัท นภาสุ จำกัด ถือหุ้น 35.98% และบริษัท โปรฟิต เอกเซลเล้นซ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 35.98% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น


กำลังโหลดความคิดเห็น