xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.-ThaiBMA เปิดรับฟังตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นมาตรฐานเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ สำนักงาน ก.ล.ต.และ ส.ตราสารหนี้ไทย ร่วมจัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนในตราสารหนี้  เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ระหว่าง  6 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหนึ่งในการคุ้มครองและดูแลผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน "สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" ซึ่งเป็นเอกสารกำหนดเงื่อนไขความผูกพันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ลงทุนในตราสารหนี้ได้มากขึ้น ก.ล.ต. และ ThaiBMA จึงร่วมกันจัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งปรับปรุงจากสัญญาที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบันเพื่อให้เป็นสัญญามาตรฐาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่ https://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing06022024.aspx และนำส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ ThaiBMA ทาง e-mail: [email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและพัฒนากฎเกณฑ์ ThaiBMA หมายเลขโทรศัพท์ 0-2257-0357 ต่อ 276, 278 หรือฝ่ายตราสารหนี้ ก.ล.ต. ทาง e-mail: [email protected]


กำลังโหลดความคิดเห็น