xs
xsm
sm
md
lg

ปปง. แจงผู้เสียหายคดีหุ้น STARK ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิได้โดยตรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - สำนักงาน ปปง. ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีที่มีประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ
ในคดีหุ้นสตาร์ค STARK ได้โดยตรงเพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นกู้


วันนี้ (27 ธ.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้มีประกาศเรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน รายคดี นายชนินทร์ฯ กับพวก บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกรณีหุ้น STARK ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ย.66 นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้มีการหารือเพิ่มเติมร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ STARK และได้ข้อสรุปว่า ในการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิในคดีหุ้นสตาร์ค (STARK) นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิโดยตรงต่อสำนักงาน ปปง. แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย สำหรับความเสียหายที่เกิดจากหุ้นกู้ STARK โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นกู้ที่ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิแล้ว สำนักงาน ปปง. จะเก็บรวบรวมคำร้องดังกล่าวไว้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงาน ปปง. เพื่อให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ตามหนังสือดังกล่าวอีก

2. ในการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ ในส่วนของความเสียหายนั้น สำนักงาน ปปง. จะคำนวณมูลค่าความเสียหาย จากมูลค่าของเงินต้นหักดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแล้ว ซึ่งดอกเบี้ยที่นำมาหักดังกล่าวจะเป็นดอกเบี้ยหลังจากที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิดังกล่าว โดยติดต่อสำนักงาน ปปง. ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2219 3600 ต่อ 2225, 2226, 2228, 2343, 2323 (วันและเวลาราชการ)
กำลังโหลดความคิดเห็น