xs
xsm
sm
md
lg

บลูเวนเจอร์กรุ๊ปพร้อมเข้าเทรดตลาด mai หลังนับหนึ่งไฟลิ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.พัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.บูลเวนเจอร์ กรุ๊ป (BVG) กล่าวว่า หลังจาก บมจ.บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 67.50 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้น 157.50 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ได้นับ 1 แบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BVG เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกและถือเป็นหนึ่งในผู้นำการประกอบธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยการใช้ฐานข้อมูล (Big Data) มาพัฒนาระบบการให้บริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อให้บริการระบบแพลตฟอร์มกลางในการจัดการธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัย ช่วยยกระดับมาตรฐานกระบวนการทำงานของธุรกิจประกันภัยรถยนต์และธุรกิจประกันสุขภาพ ก้าวสู่การเป็น InsurTech เต็มรูปแบบ ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า และมอบประสบการณ์การให้บริการที่เข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ BVG มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการใช้บริการและตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา" โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับให้เข้ากับรูปแบบการบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยรถยนต์ (ระบบ EMCS) ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการดำเนินธุรกิจประกัน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนการจัดการค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่กระบวนการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ การจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปยังที่เกิดเหตุและการแจ้งเคลมแบบ Online (m-survey) และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในกระบวนการจัดซ่อม (e-claim) การจัดซื้ออะไหล่ (e-Part) และระบบเสริมอื่นๆ เช่น ระบบสำหรับรถยก (e-towing) ระบบการจัดการประมูลซากรถยนต์ (e-Auction) ระบบบริหารงานภายในอู่ซ่อมและให้บริการลูกค้าเงินสด (e-Garage) ซึ่งเป็นการพลิกโฉมการให้บริการเคลมประกันภัยรถยนต์ และสร้างโอกาสการเติบโตแก่บริษัทฯ ในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจใช้บริการระบบ EMCS จากบริษัทประกันภัยที่มีการรับประกันภัยรถยนต์ 34 บริษัท จากบริษัทประกันภัยที่มีการรับประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด จำนวน 39 บริษัท โดยปี 2564 บริษัทประกันภัยที่ใช้ระบบ EMCS มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จำนวน 10.7 ล้านกรมธรรม์ จากทั้งหมด 11.0 ล้านกรมธรรม์ (คิดเป็น 97% ของจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ) ทั้งนี้ ในปี 2564 ลูกค้าของบริษัทฯ มีมากกว่า 3,700 ราย ได้แก่ บริษัทประกันภัย ศูนย์บริการมาตรฐาน อู่ซ่อม ร้านเปลี่ยนกระจกรถยนต์ ร้านอะไหล่ บริษัทสำรวจภัย บริษัทรถยก บริษัทประมูลซากรถ เป็นต้น โดยมีปริมาณเคลมที่บริหารจัดการผ่านระบบดังกล่าวปีละกว่า 1.5 ล้านเคลม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทฯ ยังให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ธุรกิจประกันภัยผ่านการดำเนินงานของ 3 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทนผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน เพื่อให้บริการแก่บริษัทประกันที่มีรับประกันภัยสุขภาพ และบริหารจัดการสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีการจัดการสวัสดิการพนักงานเอง โดยมีสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงคลินิกทั่วประเทศในเครือข่ายมากกว่า 500 แห่ง สามารถใช้ระบบตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยและพนักงานขององค์กรทั่วไปที่บริหารจัดการสวัสดิการพนักงานด้วยตนเอง รวมกันกว่า 8.8 ล้านคน นอกจากนี้ ยังให้บริการคำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดย บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด และให้บริการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่องค์กร โดยบริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรักษาความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ โดยการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (InsurTech) เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการจัดการสินไหมได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในกลุ่มธุรกิจการให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ และมุ่งให้บริการแบบ One Stop Service ด้านการจัดการสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทนแก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทนในกลุ่มธุรกิจประกันสุขภาพ นอกจากนี้ จะนำเทคโนโลยี AI ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและมอบประสบการณ์การให้บริการที่ดีแก่ผู้เอาประกัน พร้อมมุ่งขยายธุรกิจการให้บริการไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

"เราพร้อมเป็น Industry Game Changer ให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัยรถยนต์และธุรกิจประกันสุขภาพ จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีแพลตฟอร์มโซลูชันและแอปพลิเคชัน เพื่อยกระดับการให้บริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าแก่ลูกค้าในภาคธุรกิจ สร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้บริโภค" นางนวรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้พัฒนาระบบ AI และระบบสารสนเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจ รองรับแผนขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น