xs
xsm
sm
md
lg

สคร.ส่งสัญญาณให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายส่งท้ายปี 2565 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยสำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 294,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม นอกจากนี้ สคร. ได้ส่งสัญญาณกำชับให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่าย 10,035 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดแผนการเบิกจ่ายประจำปีแล้ว โดยเบิกจ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 114,203 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 จำนวน 180,487 ล้านบาท โดยยังคงมีจำนวนสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ากว่า 42,027 ล้านบาท ซึ่งผลเบิกจ่ายสะสมเดือนพฤศจิกายน 2565 คิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

อย่างไรก็ดี มีรัฐวิสาหกิจบางแห่งยังคงมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ซึ่ง สคร. ได้กำชับและติดตามผ่านกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือนสุดท้ายให้เป็นไปตามแผนด้วยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565
(ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและปีปฏิทิน)
หน่วย : ล้านบาท
รัฐวิสาหกิจ
แผนเบิกจ่ายสะสม
ผลเบิกจ่ายสะสม% เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค.64-ก.ย.65)
จำนวน 34 แห่ง (สิ้นสุดการดำเนินงานแล้ว)130,040114,20388%
ปีปฏิทิน (ม.ค.65-ธ.ค.65)
จำนวน 9 แห่ง 221,196180,48797%
รวม 43 แห่ง351,237294,69093%


สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 10,035 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566
(ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ แผนเบิกจ่ายสะสม ผลเบิกจ่ายสะสม % เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค.65-ก.ย.66)
จำนวน 34 แห่ง (2 เดือน) 16,462 10,035 61%
ปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.66)
จำนวน 9 แห่ง (เริ่มดำเนินการเดือน ม.ค.66) - - -
รวม 43 แห่ง 16,462 10,035 61%

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้สูงถึงร้อยละ 88 ของกรอบงบลงทุนทั้งปีซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี (ปี 2561-2565) และยังมีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงส่งท้ายปี 2565 และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

นอกจากนี้ สำหรับปีงบประมาณ 2566 สคร. ได้กำชับและกำกับติดตามการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด และขอให้รัฐวิสาหกิจช่วยกันติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายโครงการให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงของโครงการที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี


กำลังโหลดความคิดเห็น