xs
xsm
sm
md
lg

TVI คว้าหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
"ประกันภัยไทยวิวัฒน์" ติดอันดับ 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 จากการประเมินทั้งหมด 851 บริษัทจดทะเบียน โดย ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตสู่ความยั่งยืน ภายใต้การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลโดดเด่น


นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หรือบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จากหน่วยงานอีเอสจี เรทติ้ง (ESG Rating) ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ประจำปี 2565

โดยได้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จำนวน 100 บริษัท ด้วยการคัดเลือกจากทั้งหมด 851 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายการมุ่งเน้นกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตสู่ความยั่งยืน ภายใต้การคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นายจีรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และปลูกฝังบุคลากรให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้การตระหนักถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า และพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงจังหวะการใช้ชีวิต ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และปัญหาขยะ อันจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ หน่วยงาน ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ด้วยการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน กองทุน และทรัสต์เพื่อการลงทุน ภายใต้การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง ประกอบด้วย ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG Rating) บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด ข้อมูลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น จำนวนกว่า 15,760 ชุดข้อมูล


กำลังโหลดความคิดเห็น