xs
xsm
sm
md
lg

“TMILL” เข้าทำเนียบหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 851 บริษัท ของสถาบันไทยพัฒน์

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) TMILL ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียนให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2565 นี้

ทั้งนี้ TMILL ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน (2562-2565) ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกมิติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

สำหรับหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ในปีนี้

การประเมินในปี พ.ศ.2565 ครอบคลุม 851 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) รวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งในรายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 15,760 ชุดข้อมูล


กำลังโหลดความคิดเห็น