xs
xsm
sm
md
lg

YGG เดินหน้าเพิ่มทุนย้ายเข้า SET เพิ่มฟรีโฟลท-ต่อยอดธุรกิจพาร์ตเนอร์ต่างชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG) เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 256 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 90 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 346 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 512 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดังนั้น จำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดให้ต้องมีทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการระดมทุนเพื่อรองรับโอกาสการลงทุนของบริษัทในอนาคตซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปีข้างหน้า

การเพิ่มทุนและย้ายเข้า SET นอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการไปร่วมทำธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศ และยังช่วยทำให้ YGG มีทุนเพิ่มขึ้นในการไปต่อยอดทำธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศอีกด้วย ขณะเดียวกัน ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องหุ้น (ฟรีโฟลท) ในตลาดให้บริษัทอีกด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่องของหุ้น YGG ที่มีจำนวนน้อยในตลาด

สำหรับรายละเอียดการเพิ่มทุน บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 360 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 180 ล้านบาท

และบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1(YGG-W1) จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะจัดสรร YGG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 โดยไม่คิดมูลค่า คิดเป็นทุนจำนวน 45 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร YGG-W1 ในวันที่ 14 ก.พ.65

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติให้บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 62 ล้านหุ้น (พาร์ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือนปีนี้ (1 ม.ค.-30 ก.ย.64) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.90322581 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 ก.พ.65 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 มี.ค.65

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 65 บริษัทตั้งเป้าหมายว่ารายได้จะเติบโต 15-20% โดยทุกธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มธุรกิจเกมและอินโนเวชัน งานโฆษณาและภาพยนตร์ (VFX) รวมทั้งด้านภาพยนตร์แอนิเมชัน และปัจจุบัน YGG ได้รุกไปสู่ต้นน้ำในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นการเติบโตตามเทรนด์ของโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น