xs
xsm
sm
md
lg

BBGI เคาะจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้ถือหุ้น BCP-KSL

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์BBGI เคาะจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้ถือหุ้น BCP ที่ 20.8939 หุ้นสามัญของ BCP ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BBGI ส่วน KSL ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ที่ 101.8059 หุ้นสามัญ KSL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BBGI

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นระยะแล้วนั้น (แผนการ Spin-Off)

ซึ่งภายใต้แผนการ Spin-Off นั้น BBGI มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติกำหนดกรอบและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น BBGI ดังกล่าว‪ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565‬

ในการนี้ BBGI จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI จำนวนรวมทั้งสิ้น 64,980,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ BBGI (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 20.8939 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BBGI (และจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) จำนวน 43,320,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ BBGI (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 101.8059 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BBGI

โดยจะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อหุ้นรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ BBGI มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่างประเทศนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น