xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.คาดอนุมัติ SCBX ภายใน ม.ค.65 มีอำนาจกำกับดูแลตรวจสอบกลุ่ม SCBX ตาม พ.ร.บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธปท.ไม่ขัดข้อง SCB ปรับโคร้างสร้างเป็นโฮลดิ้งภายใต้ขื่อ SCBX ธปท.มีอำนาจในการกำกับและตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งบริษัทแม่ บริษัทลูกและบริษัทร่วมตาม พ.ร บ. ระบุ SCB จะต้องยื่นขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงกับ ธปท.อีกครั้ง รวมถึงการจ่ายปันผลต้องจออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ คาดอนุมัติได้ไม่เกิน ม.ค.65

นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจของไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มของ SCB โดยจะมี SCBX ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มฯ และมีธนาคาร (SCB) รวมทั้งบริษัทอื่นๆ เป็นบริษัทลูก จากเดิมที่ธนาคารเป็นบริษัทแม่ ซึ่งการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินในลักษณะนี้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีอยู่แล้ว อาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่มีการจัดโครงสร้างกลุ่มโดยมีบริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทแม่ และมีธนาคารเป็นบริษัทลูก เช่น บ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ของธนาคาร TISCO หรือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ของธนาคาร LH โดยขณะนี้ยังไม่ได้มีสถาบันการเงินอื่นขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มในลักษณะนี้เพิ่มเติม  

ตามที่ธนาคารได้ชี้แจงว่า การจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในลักษณะดังกล่าวที่แยกการทำธุรกิจที่นอกเหนือจาก traditional banking มาดำเนินการภายใต้บริษัทลูกหลายๆ บริษัท โดยมี holding company เป็นบริษัทแม่เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลนั้น ธนาคารต้องการสร้างความคล่องตัวในการทำธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ให้สามารถเสนอบริการทางการเงินและที่เกี่ยวข้องได้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มต่างๆ มากขึ้น ภายใต้บริบทปัจจุบันและในอนาคตที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญ ซึ่ง ธปท. ไม่ขัดข้องหากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นธรรม โดยธนาคารยังคงต้องดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ และสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม  

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ธปท. มีอำนาจในการกำกับและตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมอยู่แล้ว และ ธปท. มีประกาศหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มฯ ต้องปฏิบัติตาม ทั้งในเรื่องขอบเขตธุรกิจของแต่ละบริษัท การทำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่ม ธรรมาภิบาล การให้บริการที่เป็นธรรม (market conduct) รวมทั้ง ธปท. มีการติดตามตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกแห่งของธนาคารพาณิชย์แบบต่อเนื่อง (on-going supervision) ตามหลักการ Significant Activates  

คาด ธปท.อนุมัติภายเดือน ธ.ค.64- ม.ค.65

กระบวนการอนุมัติที่ต้องให้ ธปท. เห็นชอบนั้น ในเบื้องต้นได้พิจารณาในกรอบหลักการ SCB สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยมีบริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทแม่ได้ แต่ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจฯ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ดังนั้น SCB ต้องมายื่นขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มกับ ธปท. อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SCB ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มนี้แล้ว ที่ประชุม EGM 15 พ.ย.64  คาดว่าจะยื่นขออนุญาต ธปท. ภายในเดือน พ.ย.64 และ ธปท. น่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิ้น ธ.ค.64 หรือ ม.ค.65 ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ธนาคารจะต้องส่งรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ ธปท. ประกอบการพิจารณาเพื่อแสดงให้เห็นว่า ธนาคารมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำกับดูแลในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตธุรกิจของบริษัทลูกทั้งหมด การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่ม การบริหารจัดการความเสี่ยง การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล การดำรงเงินกองทุนของทั้งธนาคารและกลุ่มธุรกิจให้เพียงพอรองรับการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม การดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ตลอดจนหลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายเงินปันผลรองรับการปรับโครงสร้างกลุ่ม

“ในขณะเดียวกัน SCB ต้องยื่นขออนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอื่นด้วย เช่น การประสานกับ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ในการนำ SCBX เข้า listed ในตลาดหลักทรัพย์แทน SCB ที่จะถูก delisted ออกไป การยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต จากกระทรวงคลัง ผ่าน ธปท. สำหรับการจัดตั้งบริษัท CardX เป็นต้น” ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ กล่าว

SCBx ถือหุ้นบริษัทนอกเหนือธุรกิจการเงินได้ไม่เกิน 10%

สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของสถาบันการเงิน โดยห้ามถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ในบริษัทอื่นนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองเกินกว่า 10% ของหุ้นบริษัทนั้นๆ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกนำมาบังคับใช้กับ SCBX ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งแม่ด้วย กล่าวคือ SCBX รวมถึงบริษัทในกลุ่มฯ จะลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นนอกกลุ่มธุรกิจการเงินได้รวมกันแล้วไม่เกิน 10% ของหุ้นของบริษัทนั้นๆ  

จ่ายปันผล 70,000 ล้านบาท ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

กรณีของ SCB ประกาศจ่ายเงินปันผล 70,000 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษจากกำไรสะสมของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์รองรับการปรับโครงสร้างกลุ่มเท่านั้น ซึ่งต้องมาขออนุญาต ธปท. เป็นรายกรณี โดย ธปท. ไม่ขัดข้องในหลักการหาก SCBX จะใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการซื้อบริษัทลูกและพอร์ตสินเชื่อเดิมของ SCB รวมทั้งการจัดตั้งบริษัทลูกใหม่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. แล้ว

ทั้งนี้ SCB ต้องมายื่นขออนุญาต ธปท. อีกครั้ง พร้อมข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญาตจาก ธปท. ในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจฯ แล้ว ซึ่ง ธปท. จะพิจารณาถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของ SCB และกลุ่มธุรกิจด้วย

สำหรับเงินปันผลที่ SCB ต้องการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะ swap ไปถือหุ้น SCBX แทนนั้น SCB จะต้องจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีของ SCB เท่านั้น และยังคงต้องถือปฏิบัติตามนโยบายเงินปันผลและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ธปท.


กำลังโหลดความคิดเห็น