xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.รับหุ้น CPANEL เริ่มเทรด MAI วันแรก 30 ก.ย.กลุ่มอสังหาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ.ซีแพนเนล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CPANEL" ในวันที่ 30 กันยายน 2564

CPANEL ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Slab and Wall Panel) และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น คาน บันได ผนังรับหลังคา ฟาซาด เป็นต้น ซึ่งใช้สำหรับงานก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 2) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับ งานานอาคารและวัสดุก่อสร้างอื่น ซึ่งงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 84 : 16 บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้ารอง คือ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยในช่วงปี 2561-2563 มีสัดส่วน 80-85 : 20-25

CPANEL มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 110.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 39.5 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 29.625 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 5.925 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 3.95 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2564 ในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 237 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 900 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 31.58 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 28.57 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 150 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.19 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ CPANEL เปิดเผยว่า บริษัทมีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ ด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปมาอย่างยาวนาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตระบบ Fully Automated จากประเทศเยอรมนี ซึ่งควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้เกิดความรวดเร็วและมิติที่แม่นยำของชิ้นงาน บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มขยายกำลังการผลิต ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

CPANEL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 2 อันดับแรก คือ กลุ่มนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ถือหุ้น 47.73% และกลุ่มนายนิพนธ์ ลีละศิธร ถือหุ้น 7.61% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตาม กฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท


กำลังโหลดความคิดเห็น