xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ถือหุ้น DOD ขายออก 8.6271%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานก.ล.ต. แจ้งผู้ถือหุ้น "ดีโอดี ไบโอเทค" ขายหุ้นที่ถืออยู่ออก โดย "เรณุมาศ อิศรภักดี" ขาย 3.7317% และ "พชร พรรธนประเทศ" ขาย 4.8954% รวมทั้งสิ้น 8.6271%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่าได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดย น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี ได้จำหน่ายหลักทรัพย์ DOD คิดเป็น 3.7317% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ ภายหลังการจำหน่ายคงเหลือหุ้นคิดเป็น 1.5853% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

และนายพชร พรรธนประเทศ ได้จำหน่ายหลักทรัพย์ DOD คิดเป็น 4.8954% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ และภายหลังการจำหน่ายคงเหลือหุ้นคิดเป็น 0.1219% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


กำลังโหลดความคิดเห็น