xs
xsm
sm
md
lg

LIT ขึ้นทำเนียบหุ้น CG ดีเลิศ 3 ปีซ้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลีซ อิท ปลื้ม! ขึ้นทำเนียบหุ้น CG ดีเลิศ 3 ปีซ้อน (2561-2563) สะท้อนภาพมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินการของบริษัท

นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (LIT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำ 2562 ซึ่ง LIT อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องถึง 3 ปีซ้อน (ปี 2561-2563) สะท้อนให้เห็นว่า LIT ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินการของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CG) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงาน ก.ล.ต ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of ThaiListed Company : CGR) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนให้บริหารจัดการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ 1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3.) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทที่อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) 5 ดาว ต้องผ่านเกณฑ์เหล่านี้ที่ 90% ขึ้นไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างมีบรรษัทภิบาล และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับบริษัทไทย เพื่อให้ทัดเทียบมาตรฐานสากล ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกต่อไป

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อมากว่า 14 ปี สนับสนุนลูกค้า SMEs มากกว่า 2,500 ราย ให้สินเชื่อไปแล้วมากกว่า 50,000 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...