xs
xsm
sm
md
lg

ม.เกษตรศาสตร์เปิดรับผลงานออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “TGDA2021”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการ Thailand Green Design Awards 2021 (TGDA2021) กล่าวถึงการจัดงาน TGDA2021 ในปีนี้ว่า ปีนี้เป็นปีที่ 7 ของการจัดงานโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนางานออกแบบที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของประชาชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ นักออกแบบผู้ที่มีหัวใจสีเขียว ร่วมส่งผลงานเพื่อช่วยกันสร้างโลกที่ยั่งยืน กับการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2021"

“งานออกแบบเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการประกวดผลงาน TGDA2021 มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบอย่างไร รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างสร้างสรรค์ เน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาผลงานที่ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

ในการประกวดดังกล่าวได้แบ่งผลงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) ในปีนี้พิเศษกับการประกวด Thai-Denmark Green Awards การประกวดที่เน้นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากผลิตภัณฑ์กล่องนมเหลือใช้

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ - KAPI) ในกำกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นนำระดับสากลที่ทำวิจัยด้านชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรและประชาชนไทย สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการแบ่งความเชี่ยวชาญด้าน 3 ด้าน คือ ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงานชีวภาพ การจัดการชีวมวลและพืชพลังงาน ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง และศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท

โดยที่ผลงานวิจัยที่ได้สามารถนำไปถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเครื่องสำอาง ด้านสมุนไพร และด้านการจัดการพลังงานในการสร้างเครือข่ายโรงไฟฟ้าชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแป้งและเส้นใยธรรมชาติที่เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งให้ใช้ประโยชน์ตามแนว BCG โมเดล


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2563 สอบถามข้อมูเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tgda.in.th เฟซบุ๊กเพจ www.facebook.com/tgda.thailand อีเมล tgda-kapi@ku.th โทร.09-2557-3022, 0-2942-8600-3 ต่อ 207
กำลังโหลดความคิดเห็น