xs
xsm
sm
md
lg

คลังไทย-สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขุนคลังแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย กับนาย Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แลกเปลี่ยนเอกสารกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย กับนาย Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่นาย Michael George DeSombre เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงการคลัง


กรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย-สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นการระดมทุนจากภาคเอกชน ส่งเสริมการเติบโตของตลาดเงินและตลาดทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและลดอุปสรรคเชิงนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบต่อการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนของภาคเอกชนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนของกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการ และศึกษาถึงโอกาสการพัฒนาในมิติต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไทยและกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย-สหรัฐอเมริกาดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ทำให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือดังกล่าวกับสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


กำลังโหลดความคิดเห็น...