xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ เปิดเทรดหุ้น IPO 4.60 บาท/หุ้น 9 ต.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ Future of Food

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และอาหารโปรตีนจากพืช พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9 ต.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,237 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “NRF”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NRF” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นี้

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF เปิดเผยว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ NRF จะได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน โดยบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายกำลังการผลิต เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และต่อยอดการเป็น Future of Food ในอุตสาหกรรมอาหารของโลก NRF ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และอาหารโปรตีนจากพืช ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 ประเภทสินค้า และมากกว่า 500 สูตร จำหน่ายไปยังกว่า 25 ประเทศทั่วโลก โดยธุรกิจหลัก 3 กลุ่มของ NRF ประกอบด้วย (1) กลุ่ม Ethnic Food ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิตและธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (2) กลุ่ม Plant-Based Food ได้แก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช และ (3) กลุ่ม Functional Product ได้แก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เฉพาะด้าน รวมถึงสินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายอาหารที่มีความยั่งยืน ดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร

ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันนี้ NRF มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้น 1,356 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,066 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 290 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) รวม 340 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุน 290 ล้านหุ้นและหุ้นเดิม 50 ล้านหุ้น เสนอขายระหว่างวันที่ 28 กันยายน-5 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 4.6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,564 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,237 ล้านบาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ NRF แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ หลัง IPO จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวปฐมวาณิชย์ ถือหุ้น 68.2% และบริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 5.0% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (bookbuilding) ของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละลำดับราคา โดยตั้งเป็นช่วงราคา ซึ่งคิดเป็นอัตราราคาต่อกำไร (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 82.71-95.12 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563) ซึ่งเท่ากับ 65.6 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท (Fully Diluted Earnings)

อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.nrinstant.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF


กำลังโหลดความคิดเห็น