xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีออลล์รักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีพีออลล์รักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน “FTSE4Good Index” กลุ่มค้าส่งค้าปลีกอาหารระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index ในกลุ่ม Food & Drug Retailers ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับความเชื่อถือระดับโลก จัดทำโดย FTSE Russell ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมได้คะแนนสูงถึง 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 3 เท่า มาจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกันมลภาวะ และดูแลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ด้านสังคม ได้คะแนนสูงถึง 3.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 1.9 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างคุณค่าทางสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสิทธิมนุษยชน และด้านธรรมาภิบาล ได้คะแนนสูงถึง 4.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 1.2 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการยกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากการเข้าร่วมประเมินในเวทีระดับสากลทำให้องค์กรมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นตอบสนองปณิธานขององค์กรที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาส ให้ทุกคน”


กำลังโหลดความคิดเห็น...