xs
xsm
sm
md
lg

ไมเนอร์ฯ เพิ่มทุนออกหุ้นกู้แจกวอร์แรนต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด “ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล” ไฟเขียวให้ เพิ่มทุน 1.04 พันล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 6.45ต่อ 1 หุ้นใหม่ – บางส่วนใช้รองรับวอร์แรนต์ที่ออกและแจกรายเดิม พร้อมออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2.5 หมื่นล้านบาทหวังหนุนสภาพคล่อง หลังไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักกระทบ ผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,774 ล้านบาท

นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ว่าบอร์ด อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,037,955,941 บาท จาก 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนหุ้นที่จัดสรร 716,124,785 หุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 6.45 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

โดยราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย (ราคาตลาด) หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering พร้อมวันกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) ในวันที่ 8 ก.ค. 2563 พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

อีกทั้งให้หุ้นเพิ่มทุน 313,831,156 หุ้น เพื่อใช้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอร์แรนต์ ( MINT-W7) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตรา17 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ส่วนที่เหลืออ 8 ล้านหุ้น ใช้รองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของ MINT-W6นอกจากนี้ ยังออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งวงเงิน จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

ทั้งนี้ MINT กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มิ.ย.2563 ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 คือ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

สำหรับ ไตรมาสแรกปีนี้ MINT มีผลขาดทุนสุทธิ 1,774 ล้านบาท จากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ต่อทั้งสามธุรกิจของบริษัททั่วโลก และผลกระทบเชิงลบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16 ในเรื่องสัญญาเช่า โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 ผลการดำเนินงานของ MINT จะได้รับผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้นจากการปิดโรงแรมและร้านอาหารสำหรับการให้บริการนั่งทานในร้านชั่วคราว ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ดังนั้น MINT จึงให้ความสำคัญในการรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่องเป็นลำดับแรก


กำลังโหลดความคิดเห็น...