xs
xsm
sm
md
lg

“เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น” ปันผล 20 สต.-เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด "เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น" เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนเงินปันผลงวดปี 62 อัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 15 พ.ค.นี้ เร็วขึ้นกว่าเดิม พร้อมเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 อย่างไม่มีกำหนด ลดโอกาสการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับวันที่ 3 เมษายน 2563 ทางหน่วยงานราชการมีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ซึ่งกำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง บริษัทฯ มีความห่วงใยสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมกำหนดวันที่ 28 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมคือวันที่ 11 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุม สถานที่ประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนจ่ายปันผลสำหรับงวดปี 2562 เป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 56 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จากเดิมวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จากเดิมวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

“การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด และร่วมกันฝ่าวิกฤตไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีก” นายบุญสมกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...