xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.สนับสนุนการใช้กองทุน BSF เสริมสภาพคล่องภาคธุรกิจ รักษาเสถียรภาพตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากการแพร่กระจายของ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และอาจนำมาสู่การผิดนัดชำระของบางบริษัทในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นแหล่งการระดมทุนของธุรกิจและแหล่งการออมที่สำคัญที่ต่อเชื่อมกับระบบการเงินของประเทศ

ดังนั้น การที่ภาครัฐเข้ามาดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตั้งกองทุน Corporate Bond Stabilization Fund (BSF) วงเงินกว่า 400,000 ล้านบาท ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้และตลาดการเงินโดยรวม โดยมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของธนาคารกลางใหญ่หลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

กองทุน BSF จะทำหน้าที่ช่วยเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีและมีแผนการจัดหาเงินทุนระยะยาว ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้แล้ว ยังจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจในวงกว้าง ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยได้ติดตามสถานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเตรียมพร้อมรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมตลาดทุน ทั้งบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคระบาดในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์นี้จะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนสามารถรอดพ้นจากวิกฤตและสามารถกลับมาร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น