xs
xsm
sm
md
lg

“เอื้อวิทยา” ใช้สิทธิ “ผู้ถือหุ้น” จัดประชุมวิสามัญ DIMET เร่งฟื้่นธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เอื้อวิทยา” ใช้สิทธิ “ผู้ถือหุ้น” จัดประชุมวิสามัญตามมาตรา 100 เหตุ “ไดเมท (สยาม)” อ้างจัดประชุมให้ แต่กลับปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ไม่มีวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ด้านหน่วยงานรัฐเปิดทาง UWC แจ้งข่าวจัดประชุมผู้ถือหุ้น DIMET ผ่านระบบของตลาดฯ ตามมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเอกสารเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ DIMET ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีวาระสำคัญคือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ในวันที่ 2 เมษายน 2563 DIMET ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่เป็นการแจ้งปฏิเสธวาระที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ซึ่งถือว่าคณะกรรมการบริษัทไม่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ตามคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการปฏิบัติตามมาตรา 100 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560


บมจ.เอื้อวิทยาในฐานะที่ถือหุ้น DIMET ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงได้รับสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองได้ตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมเพื่อกำหนดวาระตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายใน 45 วัน เหตุที่ UWC เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มกรรมการเข้าไปใน บมจ.ไดเมท (สยาม) ในครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการส่วนหนึ่งได้มีมตินำหุ้นเพิ่มทุนที่ต้องจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ไปเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) จนเป็นเหตุให้มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากทำหนังสือคัดค้าน และฟ้องร้องต่อศาล โดยขณะนี้ศาลได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุน PP ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การขายหุ้นเพิ่มทุน PP ที่คณะกรรมการดำเนินการไป ไม่ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ได้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน DIMET ไม่ควรจะนำเงินไปลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาในอิตาลี มูลค่ากว่า 114 ล้านบาท รวมถึงที่ผ่านมามีการใช้เงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เป็นจำนวนมากและยังมิได้สะท้อนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และต้องด้อยค่าเงินลงทุนกว่า 83 ล้านบาทในปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อความละเอียดรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใส และเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเป็นสาเหตุและความจำเป็นที่ทางเอื้อวิทยาต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ บมจ.เอื้อวิทยามีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2563 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ DIMET ตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)


กำลังโหลดความคิดเห็น...