xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ขอให้ผู้ถือหุ้น EARTH ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้แก่อดีตผู้บริหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.ขอให้ผู้ถือหุ้น EARTH ศึกษาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 โดยละเอียด เพื่อพิจารณาวาระการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่อดีตผู้บริหารของ EARTH สัดส่วนร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ในราคาหุ้นละ 0.0001 บาท

เนื่องจากบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีวาระพิจารณาอนุมัติข้อเสนอตามหนังสือจากผู้ถือหุ้นซึ่งขอให้ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ให้กับนายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นายขจรพงศ์ คำดี นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ นายพิพรรธ พิหเคนทร์ และนายพิบูล พิหเคนทร์ จำนวน 973,241,553 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.0001 บาท คิดเป็นเงิน 97,324 บาท เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทเข้ามาถือหุ้น EARTH ในสัดส่วนร้อยละ 30

ก.ล.ต.จึงขอให้ผู้ถือหุ้น EARTH ศึกษาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยละเอียดก่อนเข้าประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมซักถามกรรมการและผู้บริหาร EARTH ถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเสนอขายหุ้นในจำนวนและราคาที่กำหนดให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจลงมติ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ


กำลังโหลดความคิดเห็น...