xs
xsm
sm
md
lg

คลังลดบาทแข็ง ลดนำเงินเข้าประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คลังผ่อนเกณฑ์ให้ผู้ส่งออกไม่ต้องนำเงินรายได้กลับเข้าประเทศ โดยขยายวงเงินจากที่มีมูลค่าต่ำกว่า 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หวังลดแรงกดดันค่าบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2563 โดยมีสาระสำคัญ คือ การอนุญาตให้มีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้ผู้ส่งออกไม่ต้องนำเงินรายได้ค่าของส่งออกสินค้ากลับเข้าประเทศ โดยการขยายวงเงินค่าของส่งออกจากปัจจุบันที่มีมูลค่าต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่ได้รับประโยชน์คิดเป็น 50%) เป็น 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่ได้รับประโยชน์เพิ่มเป็น 80%)

การผ่อนคลายหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีส่วนช่วยลดต้นทุนของผู้ส่งออกในการนำเงินกลับเข้าประเทศและโอนเงินออกไปเพื่อชำระภาระในต่างประเทศ เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการรายได้จากต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความสมดุลของเงินไหลเข้าออกนอกประเทศในระยะยาว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะได้ดำเนินการส่งประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้ดำเนินการออกประกาศเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...