xs
xsm
sm
md
lg

BWG ส่ง บ.ย่อย "เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 600 ล้านหุ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เผยบริษัทย่อย 'เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์' ( ETC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 600 ล้านหุ้น หรือ 26.79% หวังระดมทุนใช้ขยายธุรกิจ-ปรับโครงสร้างทางการเงิน-เป็นทุนหมุนเวียน


นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด (มหาชน) (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


โดยภายใต้แผน การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นี้ ETC จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 26.79 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ETC และแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ETC ที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยในอนาคต หรือใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินของ ETC และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ETC ให้ทราบต่อไป


บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด (มหาชน) (ETC) ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ(RDF) โดยมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 20.4 เมกะวัตต์ ETC มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นาด้านธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ โดยไม่จากัดเพียงการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนที่ดี และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กรชั้นนาในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โดยสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ที่สร้างความมั่นคงให้องค์กรด้วยแผนงานขยายธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึงเป้าหมายการสร้างผลประกอบการที่ดีแบบยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...