xs
xsm
sm
md
lg

ไตรมาสแรกของปีงบฯ 63 รัฐใช้จ่ายรวม 7.65 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คลังเผยผลการใช้จ่ายงบฯ ปี 63 สิ้นไตรมาสแรกโดยรวมจะอยู่ที่ 7.65 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 25.52%

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.62) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 765,740 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.52 จำแนกเป็น 1) รายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่าย จำนวน 51,835 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 593,868 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.73 2) รายจ่ายประจำมีการใช้จ่าย จำนวน 713,905 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,406,132 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.67 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่าย จำนวน 257,196 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 263,329 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.67

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 เป็นการใช้จ่ายงบประมาณปี 62 ไปพลางก่อน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายรายจ่ายประจำและโครงการที่มีความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แต่จะลงนามในสัญญาต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...