xs
xsm
sm
md
lg

กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นบัญชีดำ “ซิโน-ไทย” ชี้ไม่ผิด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นบัญชีดำ “ซิโน-ไทย” หลังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดโครงการโรงไฟฟ้าขนอม ชี้ไม่ผิด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และ 2 ผู้บริหารระดับสูง กรณีสินบน 20 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าขนอม ว่า คดีที่เกิดขึ้นกระทบการเข้าร่วมประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระทบงานที่ดำเนินการปัจจุบันของ บ.ซิโน-ไทยหรือไม่ และความผิดดังกล่าวขัดกับหลักข้อตกลงคุณธรรมและโครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (cost) และเข้าข่ายต้องขึ้นบัญชีดำ (blacklist) หรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวเป็นสัญญาการขอใช้พื้นที่ของทางราชการและเป็นสัญญาของเอกชน มิใช่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดำและไม่ได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ปัจจุบัน บมจ.ซิโน-ไทย ชนะการประมูลงานรัฐมีจำนวนสัญญาที่บริษัทฯ ประมูลงานได้ทั้งหมด 17 โครงการ ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขึ้นบัญชีดำหรือเข้าข่ายเป็นผู้ทิ้งงานกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการถูกแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ซึ่งการจะถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานนั้น ต้องเข้าการกระทำอันมีลักษณะ ดังนี้ 1.เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด 2.คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 3.เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต 4.เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 5.เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 และ 6.การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เมื่อกรณีนี้มิใช่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะถูกขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติฯ แต่อย่างใด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2556 แต่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการข้อตกลงคุณธรรมและโครงการ cost เมื่อปี 2558 ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงไม่ได้เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ cost


กำลังโหลดความคิดเห็น...