xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทยลดดอกเบี้ยกู้ MLR 0.25% ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกรุงไทย สนองนโยบายรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยผู้ประกอบการลดภาระต้นทุน ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ลง 0.25% ต่อปี เริ่มวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ อีกทั้งช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญต่อความเสี่ยงของภาวะความผันผวนของค่าเงินและสงครามการค้า พร้อมทั้งตอบสนองทิศทางดอกเบี้ย ธนาคารจึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ลง 0.25% ต่อปี จากอัตรา 6.275% ต่อปี เหลืออัตรา 6.025% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารหวังว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน มีส่วนสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย ตลอดจนร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยรวม

นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.25% ต่อปี ยกเว้นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย
กำลังโหลดความคิดเห็น...