xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.จี้อัยการเร่งฟ้องแพ่งแก๊งปั่นหุ้น "AJD" พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด 40 ราย กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (AJD) (ปัจจุบัน คือ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)) ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,303 ล้านบาทเศษ พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิด 40 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น AJD โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ต่อมาปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้ามารับทราบมาตรการลงโทษทางแพ่งหรือไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด จึงพิจารณาได้ว่าผู้กระทำความผิดทั้ง 40 รายไม่ยินยอมที่จะระงับคดีในชั้น ก.ล.ต. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 2,303,065,651.33 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดผู้ร่วมกระทำผิดในกรณีดังกล่าวดังนี้
1. นายอมร มีมะโน

2. นางสาวจินดา มีมะโน

3. นางสาวจินตนา มีมะโน

4. นางณษิกา มีมโนนันท์

5. นางโสภา กุลศิโรรัตน์

6. นางเจตสุภา ณัฐพฤกษ์

7. นางสาวณัฐณิชา สันติวราคม

8. นายชาย จันทร์วิกูล ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 105,900,976.25 บาท

9. นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ

10. นางสาววนิดา วสีพันธ์พงศ์

11. นางสาวศุรวีร์ วสีพันธ์พงศ์

12. นางสมใจ วสีพันธ์พงศ์

13. นายจตุวัฒน์ วสีพันธ์พงศ์

14. นายเกรียงไกร วสีพันธ์พงศ์

15. นายสุรเชษฐ วสีพันธ์พงศ์

16. นางสาวปิโยธร กลกิจชัยวรรณ

17. นางธัญลักษณ์ ดีวงกิจ ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 40,803,673.33 บาท

18. นางสาวจินตนา แสงพงษ์พิทยา ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 31,398,416 บาท

19. นายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 139,105,840 บาท

20. นายยงยุทธ แสงพงษ์พิทยา ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 34,335,284 บาท

21. นายวิศาล หล่อทองไพศาล ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 43,173,066 บาท

22. นางภณิดา เตชคุณวุฒิ ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 34,176,356 บาท

23. นายวราพงษ์ ซึงรุ่งโชติ ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 11,390,000 บาท

24. นางเจนจิรา สกุลปิ่นจง ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 13,502,540 บาท

25. นางธนิดา ธัญสุนทราเดช ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 13,799,074 บาท

26. นางสาวนันท์นภัส อัจจมาลย์วรา ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 77,791,746 บาท

27. นายมานะ สมบูรณ์วิวัฒน์ ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 7,492,400 บาท

28. นางสาวศิริพร สมบูรณ์วิวัฒน์ ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 22,965,500 บาท

29. นางพิมพ์ใจ เพชรภักดีชัย ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 7,388,648 บาท

30. นางสาววิจิตรา เพชรภักดีชัย ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 11,147,520 บาท

31. นายสุชาติ วัฒนศิริชัยกุล ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 18,713,420 บาท

32. Mr. Fu Nan ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 39,432,070 บาท

33. Mr. Dong Zhang ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 9,823,522 บาท

34. นางสาวปิยะดา กลกิจชัยวรรณ ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 28,641,624 บาท

35. นายสุนทร ดีวงกิจ ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 212,951,974 บาท

36. นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 20,938,934 บาท

37. นายวรวุฒิ เผ่าประพันธ์ ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 26,666,366 บาท

38. นายวีระ วนาฤทธิกุล ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 48,382,540 บาท

39. นางสาวธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 235,074,608 บาท และ

40. นายธนชาต ศิริภานุเขม ชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 333,333.33 บาท

นอกจากนี้ การที่นายอมร นายพิภัทร์ และนางณษิกา ซึ่งขณะกระทำความผิดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของ AJD และ ค.ม.พ. นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับ มีผลทำให้บุคคลดังกล่าวมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามประกาศ ก.ล.ต. จึงกำหนดเวลาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของบุคคลทั้ง 3 รายในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลารายละ 3 ปี นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดตามประกาศ ก.ล.ต. ดังกล่าว

อนึ่ง ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่ออีกด้วย

 ทั้งนี้ลักษณะของผู้ที่ขาดความน่าไว้วางใจของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามข้อ 3(2) ข้อ 5(2) และข้อ 6(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม พ.. 2560


กำลังโหลดความคิดเห็น...