xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. เปิดรับคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต. เผยประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลใช้บังคับแล้วในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่สนใจขอใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้า หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งรายใหม่ และที่ประกอบธุรกิจอยู่ตั้งแต่ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ  

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. เปิดรับคำขออนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขาย นายหน้า หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ ก.ล.ต. ได้”

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ (1) เป็นบริษัทไทยที่เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจดทะเบียน (2) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามที่กำหนด (3) มีความพร้อมด้านระบบงาน, ฐานะทางการเงิน, การควบคุม และการปฏิบัติงานที่ดี (4) ไม่ประสบปัญหาทางการเงิน (5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้าม (6) ในกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนแล้ว ต้องเป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่จะมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ มีงบการเงินประจำปีงวดปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และสามารถดำรงเงินกองทุน และกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นรายใหม่ และผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่เดิมตั้งแต่ก่อนที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีผลใช้บังคับในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

“ก.ล.ต. มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการมีระบบที่มีความพร้อม ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ ระบบงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และระบบการพิจารณารับและประเมินความเหมาะสมของลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง โดยหากพิจารณาแล้วพบว่ามีความพร้อม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก.ล.ต. ก็จะเสนอความเห็นเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่อไป” นายรพี กล่าวเสริม

ผู้ที่สนใจขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ที่ทำการ ก.ล.ต. โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.sec.or.th/digitalasset


กำลังโหลดความคิดเห็น...