xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง 4 รองผู้จัดการเสริมทัพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งรองผู้จัดการ 4 ท่าน โดยเลื่อนตำแหน่งตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง และหน้าใหม่ 2 ราย “แมนพงศ์-อภิศักดิ์” เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กร ผลักดันแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ท่านเป็นรองผู้จัดการ รวมทั้งรองผู้จัดการใหม่อีก 2 ท่าน เสริมทีมบริหารเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นตลาดทุนชั้นนำในระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market “Work” for Everyone”

ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป ได้แก่ นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายถิรพันธุ์ ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2536 และเป็นนักเรียนทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ที่ Massachusetts Institute of Technology นายถิรพันธุ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างดี

นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ นางสาวภัทรวสี ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2534 โดยมีประสบการณ์ในงานบริการหลังการซื้อขาย ทั้งด้านการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ รวมถึงงานรับฝากหลักทรัพย์ และงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นางสาวภัทรวสี ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนรองผู้จัดการใหม่ 2 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป ได้แก่ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ดูแลงานในสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ประกอบด้วยกลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 และ 2 และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นายแมนพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการเงิน และตลาดทุน และมีความเข้าใจในกฏระเบียบต่างๆ ในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี

นายแมนพงศ์ จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสรรหา พัฒนาบริษัทจดทะเบียน และปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกขึ้น

นายแมนพงศ์ จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขา Finance & Quantitative จาก Cleveland State University สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นายแมนพงศ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน นายอภิศักดิ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการเงิน และการลงทุน โดยจะเข้ามาดูแลงานด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายอภิศักดิ์ จบปริญญาตรีด้านสังคมวิทยา จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Chaminade University สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งล่าสุดเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...