xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแนวคิดผู้ประกอบกองทุนรับฝากทรัพย์สินของกองทุนที่ตนบริหารได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต. เปิดรับฟังเปิดแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนที่ตนเองบริหารได้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการมากขึ้น และไม่เป็นภาระเกินความจำเป็น โดยผู้ลงทุนยังได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่เหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านกองทุนส่วนบุคคล เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้สามารถรับฝากทรัพย์สินของกองทุนที่ตนเองบริหารได้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการมากขึ้น และไม่เป็นภาระเกินความจำเป็น โดยผู้ลงทุนยังได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่เหมาะสม

ปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลถูกกำหนดให้ต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท และมีมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อหาประโยชน์อื่น รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลที่มีระบบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และถูกกำกับดูแลในด้านการแบ่งแยกทรัพย์สินอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว สามารถรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ตนเองบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินอีก ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีมาตรฐานการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
 
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลอาจถูกยึดหรืออายัดตามกระบวนการยุติธรรม หากผู้ประกอบธุรกิจตกเป็นลูกหนี้หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ก.ล.ต. จึงเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินหากเกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...