xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์ผู้ประกอบการใช้ฟินเทคให้บริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) มาใช้วิเคราะห์ แนะนำ และตัดสินใจลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อหนุนผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ในการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนในการเข้าถึง และได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนนำฟินเทคมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ลงทุน อาทิ การนำอัลกอรึทึม (algorithm) หรือชุดของคำสั่ง (coding) ของคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ และตัดสินใจลงทุน ซึ่งถือเป็นการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ และช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในวงกว้าง สามารถใช้ตลาดทุนในการลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว
 
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยเน้นให้การให้บริการได้มาตรฐาน และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า (putting investors first) และได้มีการหารือเพื่อรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องดังกล่าว โดยแนวทางที่เสนอ และเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะเสนอให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่จะนำฟินเทคมาใช้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

กำหนดเป็นนโยบายในระดับคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่จะให้ความสำคัญกับการนำฟินเทคมาใช้

มีบุคลากรที่เข้าใจหลักการพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีมาใช้

เปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา/พิจารณานำฟินเทคมาใช้

มีระบบควบคุมและสอบทานการทำงานของอัลกอรึทึม

มีระบบรองรับการเก็บรักษาข้อมูล และความลับของลูกค้า

มีการเปิดเผยขอบเขต และข้อจำกัดในการให้บริการของระบบให้ลูกค้าทราบ


กำลังโหลดความคิดเห็น