xs
xsm
sm
md
lg

สั่งพักมาร์เกตติ้ง “เขมวดี หฤไชยะศักดิ์” บล. ฟิลลิปฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ "เขมวดี หฤไชยะศักดิ์ " บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ฐานรับมอบหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนและซื้อขายหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ระยะเวลา 15 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนครบกำหนด 15 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย นางเขมวดี หฤไชยะศักดิ์ ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 15 เดือน ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

โดย ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนมกราคม 2558-ตุลาคม 2559 นางเขมวดี มีพฤติกรรมสั่งซื้อขายหุ้นให้ลูกค้าก่อนแล้ว จึงแจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้ายอมรับการทำรายการโดยไม่เคยทักท้วง ต่อมา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-มีนาคม 2560 ลูกค้าได้แจ้งนางเขมวดี ไม่ให้สั่งซื้อขายแทน แต่นางเขมวดี ก็ยังคงตัดสินใจซื้อขายให้โดยลูกค้าไม่ได้สั่ง โดยพบว่ามีการทำการซื้อขายสูงถึง 97.2 ล้านบาท และทำให้ลูกค้าเสียหายคิดเป็นเงิน 5.6 แสนบาท
 
การกระทำของนางเขมวดี ข้างต้น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง เป็นความผิดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ดังนั้น จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางเขมวดีเป็นเวลา 15 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 แต่เนื่องจากระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางเขมวดี มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนครบกำหนด 15 เดือน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนหมั่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ควรระมัดระวังและไม่ยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุนมาใช้บัญชีของตนเอง เพราะอาจตกเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกระทำผิด หรืออาจถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนรู้เห็นร่วมกับผู้แนะนำการลงทุนได้ และในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการให้บุคคลอื่นสั่งซื้อขายแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น