xs
xsm
sm
md
lg

ผาแดงอินดัสทรี ปลื้ม CAC รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต้านทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผาแดงอินดัสทรี ปลื้ม CAC รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เหตุยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน มั่นใจมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยมีความโปร่งใสมากขึ้น

นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ พีดีไอ (PDI) เปิดเผยว่า พีดีไอรู้สึกยินดีที่ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเลขานุการ และรับบทนำในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ เนื่องจากสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่น และดำเนินในแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอดในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน

“ที่ผ่านมา พีดีไอได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ รู้สึกดีใจที่ได้รับรองให้บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่า จะมีส่วนเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจไทยทำธุรกิจอย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้น” นายฟรานซิส กล่าว

นายฟรานซิส กล่าวต่ออีกด้วยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทเกี่ยวกับมาตรฐาน และการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริหารงาน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยดูแล และตรวจสอบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และนโยบายที่กำหนด โดยอาศัยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกในการดำเนินงานดังกล่าว

รวมทั้งได้ประกาศใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินการธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนขึ้นมา เพื่อดูแลขั้นตอนการสรรหากรรมการ และเสนอแนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (Strategic Committee) โดยให้มีหน้าที่ดูแล แผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

“นอกจากการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปว่า มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้” นายฟรานซิส กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...