xs
xsm
sm
md
lg

"ลอนเทนนิส" เปลี่ยนชื่อ! ใช้สมาคมกีฬานำหน้า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สุวัจน์ นายใหญ่หวดไทย
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เตรียมทำการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กีฬา 2558 เป็น "สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ลอนเทนนิสสมาคมฯ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน มีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุม 37 สโมสร

มีวาระสำคัญคือ การแก้ไขข้อบังคับลอนเทนนิสสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับสรุปสาระสำคัญการแก้ไขข้อบังคับดังนี้ เปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม "ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ" เป็น "สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" เนื่องจากพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
กำหนดว่าข้อบังคับสมาคมกีฬาอย่างน้อยต้องมีคำว่า "สมาคมกีฬา" กำกับไว้กับชื่อด้วย

นอกจากนี้ยังเห็นชอบเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งจากเดิมระบุว่า กรรมการอำนวยการสมาคมมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ การดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อกรรมการผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของสมาคมต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แต่ทั้งนี้กรรมการผู้นั้นจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 4 วาระมิได้

เว้นแต่จะมีตำแหน่งในสมาคมหรือองค์กรกีฬาระหว่างประเทศที่คณะกรรมการ กกท.ประกาศกำหนด โดยได้เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการเป็น กรรมการอำนวยการของสมาคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่และอาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอีกได้ โดยให้สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...