xs
xsm
sm
md
lg

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จับมือเอกชนลงนามข้อตกลง หวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือภาคเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย หวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ

วันนี้ (21 ธ.ค.) ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยนายกริช วิโรจน์สายลี รองประธานกรรมการ และมีการบรรยายให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา ในหัวข้อ Digital Transformation โดยนายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท

ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเล็งเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษา และการปรับกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP S/4 HANA เป็นทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักบริหารจัดการวิชาชีพ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพของบุคลากรได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล


ดังนั้น เพื่อร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษา และยกระดับการบริหารทางด้านวิชาชีพในทุกแขนงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาไทยที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจ และสังคมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 จึงก่อให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี และการบริหารจัดการ ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การใช้ซอฟต์แวร์ระบบ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP S/4 HANA เน้นส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ SAP S/4 HANA สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา และสร้างความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อต่อยอดเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับการให้บริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ทางบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้นำทีมวิทยากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SAP S/4 HANA ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการอีกด้วย


ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ (Hard Skills) ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยสอนอยู่นั้นอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และองค์กร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ จำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม SAP S/4 HANA ซึ่งเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานขาดแคลน และมีความต้องการอยู่เป็นอย่างมาก ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

โดยที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามากมาย เช่น บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ผ่านหลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP Business One สำหรับงานด้านการเงิน และบัญชี ดังนั้น ความร่วมมือกับบริษัทไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ในครั้งนี้จะเป็นเสมือนการเสริมแรงในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP S/4 HANA อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันหลักสูตรของสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการบรรจุรายวิชา SAP ไว้ในรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างนักบัญชีวิชาชีพรุ่นใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่อาจจะส่งผลโดยตรง และโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของธุรกิจ ซึ่งโปรแกรม SAP นั้น นอกจากจะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของนักบัญชียุคใหม่แล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่เป็นทักษะที่จำเป็นของนักบริหารจัดการวิชาชีพอื่นๆ ด้วย เช่น สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ผลักดันให้บรรจุรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชาทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...