xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก กอ.รมน.ออกโรงแจงข้อเท็จจริง หลังมีตัวแทนกลุ่ม “บุงารายา” ร่วมเวทียูเอ็น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ปัตตานี -ฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ออกโรงชี้แจงข้อเท็จจริง หลังมีตัวแทนกลุ่ม “บุงารายา” ไปแถลงที่ยูเอ็น ณ กรุงเจนิวา ขณะเดียวกันวันนี้เกือบทั้งวัน “ฮาซัน ยามาดีบุ” ได้ถูกเชิญไปยังค่ายทหารเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันนี้ (4 ธ.ค.) พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า การกล่าวอ้างของ นายฮาซัน ยามาดีบุ ในครั้งนี้ คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากความเป็นจริงอย่างมาก จึงขอชี้แจงให้ทราบดังนี้

1. ประเทศไทยถือว่าได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ ในการเป็นสังคมพหุนิยมที่เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และเผ่าพันธุ์ แม้แต่ผู้แทนขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายครั้ง ก็ได้แสดงการยอมรับ และชื่นชมมาโดยตลอด อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลก็ไม่เคยกีดกัน พร้อมทั้งให้การสนับสนุน และส่งเสริมในด้านการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง

2. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างจากบริบทของภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ด้านศาสนาอย่างลึกซึ้ง ประกอบกับคำสอนในศาสนาอิสลามใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก จึงต้องมีโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับการสอนภาษามลายู ภาษายาวี และภาษาอาหรับ รัฐบาลได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักศาสนา ตามวิถีอิสลามศึกษา และได้สนับสนุนส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาโดยตลอดทุกรูปแบบ ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์ประสานงานและบริการทัวร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ การสนับสนุนเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) และด้านกายภาพ ความหลากหลายของโรงเรียนสอนศาสนาในปัจจุบันมีทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประกอบด้วย

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลามพื้นฐานกับเด็กและเยาวชนมุสลิมให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนดำรงชีวิตในโลกนี้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบันมี 2,116 ศูนย์ นักเรียน 159,305 คน และครู 14,732 คน ด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน และค่าบริหารจัดการมัสยิด เป็นเงิน 14,000-20,000 บาท/เดือน/ศูนย์ นอกจากนี้ได้พัฒนาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น และพัฒนาผู้สอนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้รับการยอมรับในการถ่ายโอนวุฒิการศึกษาได้

สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานอกระบบ มาตรา 15 (2) พัฒนาสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของปอเนาะ และความต้องการของโต๊ะครู พัฒนาทางด้านกายภาพ พัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะวิชาชีพ และความรู้สายสามัญอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการสอนอัลกุรอานที่หลากหลาย เช่น วิธีกีรออาตี อิกเราะหฮุ หรือวิธีอื่นๆ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระบบ มาตรา 15 (1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพมาก และไม่ซ้ำซ้อน
 


 
3. จากพฤติกรรม และการเคลื่อนไหวของ นายฮาซัน ยามาดีบุ ประธานกลุ่มบุหงารายา และองค์กรเครือข่าย ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งการเคลื่อนไหวล่าสุดในเวทีสหประชาชาติ ภายใต้ชุดความคิดส่วนตัว และฐานข้อมูลที่ถูกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงภายใต้นโยบายแห่งรัฐ ต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการจงใจให้ร้ายต่อประเทศไทยว่ารัฐบาลได้คุกคามคนมลายูมุสลิม ทั้งเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่น และความไม่ปลอดภัยจากการถูกโจมตีในสถานศึกษา ทั้งๆ ที่ไม่เคยมีเหตุการณ์โจมตีสถานศึกษา และทำร้ายบุคคลากรทางการศึกษาที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้ เพราะการสูญเสียดังกล่าวล้วนเกิดจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องคุ้มครองความปลอดภัย และบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มก่อเหตุ ซึ่งพบว่ามีครูสอนศาสนาบางคนเข้าร่วมก่อเหตุ และให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ในหลายๆ เหตุการณ์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนไหวขององค์กรเครือข่าย และนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐผ่านเฟซบุ๊ก และสื่อออนไลน์ ด้วยการกล่าวหาว่านายฮาซัน ได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐข่มขู่คุกคามเอาชีวิต จนได้มีการรณรงค์ให้ช่วยกัน “ปกป้องนักเคลื่อนไหวในปัตตานี” กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าว นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติ และสร้างความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว ถือเป็นการโกหก หลอกลวง และเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วม และขยายความขัดแย้งไปสู่วงกว้าง จึงขอให้ “หยุดให้ร้ายประเทศชาติ และใส่ร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ” เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายฮาซัน ยามาดีบุ ประธานกลุ่มบุงารายา ได้เดินทางไปยังค่ายทหารเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตลอดทั้งวัน ตามคำเชิญของเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง :
“บุหงารายา” ร่วมเวทียูเอ็นชี้ภาษายาวี-มลายูกำลังวิกฤตเหตุรัฐไทยใช้นโยบายกลืนปาตานี
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...