xs
xsm
sm
md
lg

ระนองมั่นใจระบบสหกรณ์ช่วยคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ระนอง - จังหวัดระนอง มั่นใจระบบสหกรณ์จะช่วยคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ และสอดรับกับอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (3 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ปลัดจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ซึ่งที่ที่ประชุมได้กำหนดจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2557” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมือง จ.ระนอง โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “งานสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน” การประกวดนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และการประกวดเรียงความ “สหกรณ์ในโรงเรียนของเรา” เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยเริ่มจากสถานศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนการดำเนินงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ผลักดันให้การสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ประธานที่ประชุมยังได้ย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อการกินดีอยู่ดี มีสันติสุข และเท่าเทียม โดยการสนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ โดยมั่นใจว่าระบบสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้ และสอดรับกับอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...