xs
xsm
sm
md
lg

ผวจ.ระนองเน้นหัวหน้าส่วนราชการยึดหลักปรองดอง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ระนอง - ผวจ.ระนอง ย้ำหัวหน้าส่วนราชการต้องปรองดอง นำอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมาใช้ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ

วันนี้ (3 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผวจ.ระนอง ได้กำชับทุกหน่วยงาน ฝ่ายความมั่นคงให้ดูแลความสงบในพื้นที่ ส่วนราชการทุกภาคส่วนให้เร่งสร้างความปรองดอง ด้วยการนำอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมาปรับใช้ โดยการการฟื้นฟูการพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง น้อมนำพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นเป้าหมายในการสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

กำหนดแนวทางการพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เน้นการพัฒนาอย่างสมดุล และผสมผสาน 3 ด้าน คือ การพัฒนาด้านจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหาร และพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ ความรอบรู้ และคุณธรรม

โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจงต่อประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และควรรณรงค์ให้มีการฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมตามหลักศาสนาทุกหลักสูตร ทุกกลุ่มคน ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง ควรส่งเสริมการพัฒนาชน และชุมชนในเมือง มีการรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดแก่ชาวระนองต่อไป
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...