xs
sm
md
lg

เรื่องเล่าจากบ้านอ่าวทราย(17)/จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย

เผยแพร่:

คอลัมน์ : คนคาบสมุทรมลายู
โดย...จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย
ปี พ.ศ.2520 และปี พ.ศ.2522 เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแสดงทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมกับพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ครั้งละ 1 เล่ม

ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิชาภาษาไทย(พ.ศ.2522-2541) เป็นประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา (พ.ศ.2523-2526) เป็นอนุกรรมการวัฒนธรรมพื้นบ้านแหงชาติ (พ.ศ.2524-2527) เป็นอนุกรรมการพิจารณาศิลปินแห่งชาติเฉพาะกิจ(พ.ศ.2527) ได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ(พ.ศ.2529) เป็นผู้ศึกษาชีวิตและผลงานของศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลาและสนับสนุนให้ได้ศิลปินดีเด่น รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.) ให้เป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่นและได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง

เป็นอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ (พ.ศ.2530-2536) เป็นกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(พ.ศ.2532) ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ.2533) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา(พ.ศ.2534) เป็นอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ(พ.ศ.2536-2540)

รศ.ภิญโญ เป็นผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมทั้งประเภทหนังสือ สารคดี และบทความต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น เที่ยวสงขลา เพลงพื้นบ้าน “ร้องเรือ” ภาษาถิ่น พระมหาชนก ฉบับวัดมัชฌิมาวาส สงขลา เพลงชาวบ้าน ภาษิตชาวบ้าน ปริศนาบททาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ แนวทางศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น เป็นต้น

รศ.ภิญโญ ยังมีผลงานการเขียนสารคดีและบทความทางวัฒนธรรมตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวัฒนธรรมไทย วิทยาจารย์ วารสารวิชชา วารสารปาริชาต หนังสือมรดกวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมปักษ์ใต้ สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ เป็นต้น

รศ.ภิญโญ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. (สายสะพาย)และยังมีบทบาทหน้าที่ในทางวัฒนธรรมโดยทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการปรับปรุงสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้และเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือสงขลา เป็นอาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญทางด้านคติชนวิทยาของภาคใต้ผู้ทรงคุณค่ายิ่งและถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางน้ำในวันที่ 29 ธันวาคม 2541 สิริรวมอายุได้ 63 ปี

(อ่านต่อฉบับหน้า วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม)
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...