xs
xsm
sm
md
lg

บ.ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป MOU 3 หน่วยงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ สร้างต้นแบบหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี และสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste school) สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านการบูรณาการกิจกรรมเรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียน และชุมชน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566


ทั้งนี้ บริษัทไทยพลาสติกฯ พร้อมร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมในการเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยบทบาทเป็นศูนย์การเรียนรู้รับซื้อขวดพลาสติกจากโรงเรียน ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ เปิดกว้างให้นักเรียน บุคลากร เข้าศึกษาดูงาน และสนับสนุนการทำงานร่วมกับสังคม โรงเรียน และชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญร่วมส่งเสริมความร่วมมือการใช้มูลไส้เดือนจากกากตะกอนอุตสาหกรรมของบริษัท เพื่อส่งเสริมสังคมเกษตรกรและชุมชนรอบข้าง รวมถึงการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนและให้บริการทางการเกษตร พัฒนา ส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเพื่อสร้างรายได้การประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป 

โดยสอดคล้องกับนโยบายบริษัทมุ่งสู่ Zero Waste ตามแนวคิดการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ หรือลดจำนวนขยะของเสียในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด เกิดต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับแนวทาง BCG Model (Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว)ของภาครัฐต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น