xs
xsm
sm
md
lg

สกสว. - ภาคีวิจัย เร่งพัฒนา แพลตฟอร์มเชื่อมงานวิจัยเกษตรกับผู้ใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม ระดมความคิดเห็นประเด็น National RU Platform แพลตฟอร์มเชื่อมโยงงานวิจัยด้านการเกษตรกับผู้ใช้ประโยชน์รวมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยด้านการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่า ตามที่ สกสว. มีภารกิจในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อประเทศ ได้เล็งเห็นว่างานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรมีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร แม้ว่าจะมีงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่สามารถนำไปใช้ในการยกระดับชีวิตเกษตรกรไดชัดเจน


ที่ผานมามีหลายภาคส่วน ได้ทำการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรไว้เบื้องต้นแล้ว แต่ฐานข้อมูลเพียง
อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ สกสว. จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงงานวิจัยด้านการเกษตรกับผูใช้ประโยชน์รวมกับหน่วยงานภาคีโดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร และจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ต้องการใช้ประโย
ชน์ ที่ผู้ต้องการใชประโยชน์สามารถเข้าถึงงานวิจัยและนำเสนอโจทย์หรือความต้องการใช้องค์ความรู้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ 

โดยการประชุมในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคีได้นำเสนอข้อมูลภาพสรุปงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด ลำไย และมันสำปะหลัง เพื่อรับฟังความต้องการโดยอิงจากข้อมูลจริงเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบแม่แบบกลางในการเก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์ม เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวในการออกแบบระบบ และนำข้อมูลงานวิจัยที่เป็นแนวทางตัวอย่าง (best practice) รวบรวมเป็นแคตตาล็อกงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดต่อไป


โดยการประชุมวันนี้ตัวแทนหน่วยวิจัยจากภาคมหาวิทยาลัย ได้ร่วมนำเสนอโครงการวิจัย ทางด้านการเกษตรที่มีการต่อยอดงานและถ่ายทอดงานไปสู่ผู้ใช้ที่น่าสนใจ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอผลงานวิจัย “ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา” ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจวัดประสิทธิภาพของดินในพื้นที่ของตนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ สอดคล้องและมีที่มาจากการ
ที่นโยบายของประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวด้านระบบการผลิตทางการเกษตรเป็นลักษณะ “แปลงใหญ่” 

ดังนั้นการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อรองรับและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการปลูกพืชแปลงใหญ่นี้จึงมีความสำคัญ นอกจากตัวอย่างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่น่าสนใจ การประชุมวันนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูล รายงานสรุปสถานการณ์การวิจัยของสินค้าเกษตรหลายชนิด เพื่อจะนำไปสู่การสกัดข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานด้านการเกษตร และเพื่อหารือถึงแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์


กำลังโหลดความคิดเห็น...