xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ จัดเวทีเพิ่มศักยภาพองค์กรให้กับ ‘สมาคมการค้า’ ด้วยหลัก Balanced Scorecard

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ชวนสมาคมการค้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC” ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนภารกิจของสมาคมการค้า เพื่อร่วมกันผลักดันประกอบกับสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมฯ และสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าทั้งในและต่างประเทศ


นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาคมการค้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC” มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สมาคมการค้ามีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลักสากล ดังนั้น สมาคมการค้าจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard หรือ BSC อันประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ ผลสำเร็จตามพันธกิจ, ความสามารถในการบริหารจัดการ, คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.dbd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 3187

อธิบดี กล่าวต่อว่า “การอบรมฯ ในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้สมาคมการค้าเกิดการพัฒนาองค์กรและใช้ประโยชน์จากการประเมินศักยภาพและปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า พร้อมสร้างเครือข่าย ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวโยงกัน อีกทั้ง สมาคมการค้าจะได้รับองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสมาคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นแกนกลางในการเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ และร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งระหว่างสมาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงยังเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปีหน้านี้”

ปัจจุบันความร่วมมือและเครือข่ายของภาคธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สมาคมการค้าจึงเป็นจุดศูนย์รวมของแต่ละภาคธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคมการค้าจำนวน 2,996 สมาคม โดยเป็นสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การดูแลของกรมฯ อยู่จำนวนทั้งสิ้น 1,306 สมาคม และยังคงดำเนินการอยู่ จำนวน 1,039 สมาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562)

“สุดท้ายนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประกวดสมาคมการค้าที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่นที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และเป็นการยกย่องผู้บริหารสมาคมการค้าด้วย ประกอบกับผลักดันสมาคมการค้าให้สามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากลและเป็นสมาคมการค้าต้นแบบ (Best Practice) แก่สมาคมการค้ารายอื่นๆ ได้เดินตามต่อไป” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...