xs
xsm
sm
md
lg

สสว.จับมือพันธมิตรประเมินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายย่อยและสตาร์ทอัพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สสว.จับมือ บสย. สวทช. และ KOTEC หน่วยงานรัฐจากเกาหลี จัดทำ MMoU เรื่องความร่วมมือด้านการจัดทำระบบการประเมินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย รวมทั้งสตาร์ทอัพและวิสาหกิจเพื่อสังคม

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฝ่าย (Multilateral Memorandum of Understanding - MMoU) เรื่อง ความร่วมมือด้านการจัดทำระบบการประเมินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs Scoring System) ซึ่งรวมทั้งสตาร์ตอัพและวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) กับ Mr. Jeong, Yoon Mo Chairman และ President แห่ง Korea Technology Finance Corporation (KOTEC หรือ KIBO ในภาษาเกาหลี)

จัดโดย KOTEC ในระหว่างงาน “2019 ASEAN - Republic of Korea Startup Expo” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนาง Park Young-sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม


สำหรับ KOTEC เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม Korea Technology Finance Corporation Act ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพของสาธารณรัฐเกาหลีที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) รวมทั้งสตาร์ทอัพผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อด้วยระบบการประเมินเทคโนโลยีซึ่งสามารถประเมินคุณลักษณะที่มิใช่ด้านการเงิน (KOTEC Technology Rating System หรือ KTRS) ซึ่งนับเป็นองค์ความรู้เฉพาะที่ KOTEC ยินดีที่จะถ่ายทอดให้หน่วยงานไทยทั้ง 3 หน่วยงานผ่านบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคู่ภาคี มีดังนี้


1. สสว.จะเป็นผู้ให้ข้อมูลของ SMEs ไทยเท่าที่มี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบการประเมิน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SME เกาหลีที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย


2. KOTEC จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบการประเมินเทคโนโลยีซึ่งสามารถประเมินคุณลักษณะที่มิใช่ด้านการเงิน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) รวมทั้งสตาร์ทอัพและธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อีกทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SME ไทยที่ต้องการทำธุรกิจในสาธารณรัฐเกาหลี


3. บสย.จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินที่เกี่ยวกับระบบการประเมิน และให้การสนับสนุนและคำแนะนำด้านการเงิน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เกาหลีที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย


4. สวทช.จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบการประเมิน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีระหว่าง Startups ด้านนวัตกรรมของเกาหลีและไทย อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SMEs เกาหลีที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย


วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตอบโจทย์ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามระดับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่


1. การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น 2. การพัฒนาระบบการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจระยะกำลังพัฒนา 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการระยะเติบโต 4. แนวทางการฟื้นฟูธุรกิจผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจระยะฟื้นฟู และ 5. การประเมินศักยภาพและฐานข้อมูล SME Big
Data ซึ่งกำหนดมาตรการภายใต้กรอบแนวทางข้างต้นไว้รวม 13 มาตรการ

ทั้งนี้ การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการประเมินศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการ MSMEs ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันให้มีการนำระบบการประเมินศักยภาพดังกล่าว สำหรับใช้ในการจัดอันดับความสามารถของผู้ประกอบการ MSMEs และพัฒนาไปสู่ระบบการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการ รวมทั้งยังเป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงสู่กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ MSMEs ของประเทศสำหรับการจัดทำฐานข้อมูล MSMEs แห่งชาติ (MSMEs Big Data) ต่อไป

ในการนี้ ภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ สสว.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของประเทศ จึงวางแนวทางการดำเนินการในลำดับต่อไป
ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ MSMEs ประกอบด้วย สสว. สวทช. บสย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลปัจจัยสำหรับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน

2. ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการจัดทำระบบการประเมินศักยภาพของ MSMEs ของ KOTEC รวมทั้งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ MSMEs ได้รับจากการระบบดังกล่าว เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ MSMEs ของประเทศไทย

3. เชื่อมโยงสู่ระบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของวงเงินสนับสนุน (Voucher) เพื่อให้ไปใช้บริการกับผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service : BDS) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐาน และด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ MSMEs


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...