xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ จับมือ ก.แรงงาน เปิดศูนย์ประเมินความรู้ช่างไฟฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคม(ซ้าย) และนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กลาง)
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผุดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ร่วมยกระดับพัฒนาคุณภาพช่างไฟฟ้าไทยให้ได้มาตรฐานตามมาตรา 26/4(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ฯ คาดในอนาคตจะสามารถรับการประเมินฝีมือแรงงานได้มากกว่า 1หมื่นคนต่อปี

นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เปิดเผยว่า สมาคมช่างเหมาฯ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดตัวศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าขึ้น ที่ชั้น 7 อาคาร LPN ถนนนางลิ้นจี่ นับเป็นศูนย์ประเมินความรู้ฯ ของภาคเอกชนแห่งแรกในไทย เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าที่เป็นบุคคลทั่วไปในวิชาชีพช่างไฟฟ้า ให้มีมาตรฐานตามมาตรา 26/4(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยจะต้องสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า จึงจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมายที่ระบุไว้ เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน

สมาคมช่างเหมาฯ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดพิธีเปิดศูนย์ประเมินความรู้ของสมาคมช่างเหมาฯ อย่างเป็นทางการ ที่สมาคมช่างเหมาฯ อาคารแอลพีเอ็น ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยได้เริ่มปฏิบัติงานด้านการประเมินฯ ในเดือนสิงหาคม 2559 ปัจจุบันมีผู้ผ่านการประเมินจากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถของสมาคมฯ แล้วมากกว่า 652 คน

ในส่วนของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการด้านติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลานานกว่า 10 ปี และจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 8 ศูนย์ ซึ่งแรงงานที่สอบผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ จะถูกส่งเข้ามาประเมินความสามารถ เพื่อรับใบรับรองความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถของสมาคมช่างเหมาฯ
นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ทั้งนี้ ในกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ เช่น ผู้รับเหมาไฟฟ้า, ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า สุขาภิบาล ประปา เครื่องปรับอากาศ และการสื่อสาร การจัดตั้งศูนย์ในส่วนของสมาคมเองจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความสามารถของกลุ่มสมาชิกให้มีมาตรฐานมากขึ้นนอกเหนือจากที่ พ.ร.บ. กำหนด โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

“ปัจจุบันสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยมีสมาชิกเครือข่ายที่เป็นบริษัทนิติบุคคลกว่า 570 บริษัท ซึ่งแรงงานช่างไฟฟ้าของไทยในขณะนี้เทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านฝีมือแรงงานของไทยอยู่ในอันดัน 1 มีเพียงสิงคโปร์และมาเลเซียที่ใกล้เคียงกับเรา แต่แรงงานอาชีพช่างไฟยังมีน้อยกว่าไทยมาก ดังนั้นสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ จึงให้ความสำคัญต่อศูนย์ประเมินความสามารถแรงงานด้านอาชีพช่างไฟฟ้าอาชีพ โดยในอนาคตคาดว่าจะสามารถรับการประเมินฝีมือแรงงานได้มากกว่า 1 หมื่นคนต่อปี” นายสุจิกล่าว

ด้านนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีระบบการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ และให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกำหนดให้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการรับรองความรู้ความสามารถตกเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ อีกทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

การเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถดังกล่าวจะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานไทย แม้ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีศูนย์ประเมินภาครัฐอยู่ทั้ง 77 จังหวัดแล้วก็ตามแต่คงไม่เพียงพอในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในสายอาชีพนี้ ทางกรมฯ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนคือสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยบุคลากรที่จะให้สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าประเมินจะมีทั้งเด็ก ปวช. ปวส. คนรุ่นเก่าที่มีอายุ 50 ปี เด็กมัธยม หรือคนที่มีอายุมากประสบการณ์การทำงานมากแต่มีข้อจำกัดเรื่องวุฒิการศึกษา ศูนย์ประเมินฯ จะมีหน้าที่ในการปรับการประเมินและปรับค่าแรงตามความรู้ความสามารถ ซึ่งการประเมินจะต้องมีการสัมภาษณ์ประสบการณ์ในการทำงานประกอบด้วย เพราะอาชีพช่างไฟฟ้าจะมีช่างไฟฟ้าอิสระที่ไม่ได้ขึ้นกับบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

ดังนั้นกระทรวงแรงงานต้องเข้ามาดูแล โดยให้พันธมิตรหรือองค์กรคือสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ เป็นผู้ช่วยประเมินอาชีพ เพราะสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ มีสมาชิกเครือข่าย และกลุ่มรายย่อยเป็นจำนวนมาก ผลที่ได้รับจากการประเมินก็จะทำให้แรงงานด้านไฟฟ้ามีความรู้ความสามารถและป้อนเข้าสู่ตลาด ต่อยอดธุรกิจเอสเอ็มอี และมีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจดีขึ้น นอกจากแรงงานจะมีส่วนช่วยธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งทางรัฐบาลให้นโยบายสำคัญในเรื่องนี้แล้วยังช่วยให้แรงงานมีทักษะทางด้านภาษาซึ่งจะช่วยให้การเข้าสู่กระบวนการของเอสเอ็มอีได้ดียิ่งขึ้น” รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวในที่สุด

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...