xs
sm
md
lg

ม.เกษตร เปิดอบรมอาชีพ 150 หลักสูตร

เผยแพร่:

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการ งานวิจัย และให้บริการทางด้านสังคม จึงจัดตั้งโครงการฝึกอบรมวิชาชีพขึ้นกว่า 150 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพาะเมล็ดกล้วยไม้ ปลูกพืชบริโภคอย่างพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้และนำความรู้ใหม่ๆ จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงอาชีพเดิมที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนสืบไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2555จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2556 สนใจสอบถาม 02-942-8822 ต่อ 204-205 หรือ www.eto.ku.ac.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...