xs
xsm
sm
md
lg

ม.เกษตรศาสตร์ผุดศูนย์เชี่ยวชาญเอเชีย หนุน SMEs ปรับตัวรับมือ AEC

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย หน.ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย เพื่อเตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ประเดิมหลักสูตรแรก Certificate for Asia Market Professional ปรับตัวรับมือAEC

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นความพร้อมในการรับมือการเป็นประชาคมอาเซียน AEC ในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ตลอดจนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน รวมถึงแรงงานมีฝีมือได้โดยเสรี ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย (Asia Market Expertise Center: AMEC) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและนักลงทุนไทย

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ดังกล่าวทำหน้าที่ให้ความรู้ และกลยุทธ์ด้านการตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้านรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยบทบาทของศูนย์แห่งนี้ประกอบไปด้วย 1 เพื่อเป็นสถาบันวิชาการ การวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย 2 เพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ตลาดภูมิภาคเอเชีย และเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Marketing Labs and Center ระดับมหาวิทยาลัย 3 เพื่อดำเนินงานวิจัย ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ในด้านการจัดการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดให้หน่วยงานอื่นๆ 4 เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการบริหารสมัยใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญตลาดภูมิภาค

โดยหลักสูตรแรกที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ หลักสูตร Certificate for Asia Market Professional: AMP ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจหลากหลายสาขา เช่น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) นายธนาพล ศิริธนชัย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท คลับ21 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมได้รู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้ที่รอบรู้ และประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารงานการตลาด นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารการตลาด สนใจ โทร. 08-3197-3899
กำลังโหลดความคิดเห็น