xs
xsm
sm
md
lg

วว. จับมือ คูโบต้า ชวนร่วมกิจกรรม “งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ” เสริมทักษะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ร่วมกับ บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด จัดกิจกรรม “งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ข้อตกลง “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรกรและคูโบต้าฟาร์ม เพื่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตร และยกระดับมาตรฐานการผลิต ในกรอบระบบการจัดการที่ดี สินค้ามีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ทำให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจ โดยการแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เช่น

- การใช้รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น การไถพรวนดิน การยกร่องแปลง เครื่องปลูกมันสำปะหลัง และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

- การใช้รถยกร่องและรถปลูกผักอัตโนมัติ ชมการสาธิตการเตรียมแปลงผัก การใช้รถปลูกผักอัตโนมัติ และทดลองขับ

- การใช้โดรนทางการเกษตร ชมการสาธิตการบินโดรน เพื่อฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการหว่านปุ๋ย

- การปลูกผักในโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกผักที่ควบคุมการให้น้ำและให้ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ สั่งการผ่านสมาร์ทโฟน

- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบครบวงจร ชมการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด 

พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงความหลากหลายของพรรณพืชและแมลง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานอีกมากมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : สถานีวิจัยลำตะคอง โทร. 098 193 4332


กำลังโหลดความคิดเห็น